دوشنبه, 01 مرداد 1403 09:20

مدیریتها

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

1

محمد پورمند

مدیرطرح وبرنامه

061-33214078

2

مصطفی طباطبایی

مدیرمالی

061-33214073

3

ناصر علی رمضلنی

مدیرمنابع انسانی

061-33214089

4

کریم غلامپور تیزهوش

مدیر حوزه مدیرعامل

061-33214091

5

کامران مرادی

مدیرحقوقی

061-33214136