دوشنبه, 01 مرداد 1403 09:05

هیات مدیره

 

 

   

 

محمد علی شالباف

رئیس هیات مدیره

 عباس خیرالله زاده

 مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

 صادق طالب باغبانی

عضو هیات مدیره

فاضل محسن پوریان

عضو هیات مدیره

  محسن مشکی زاده

عضو هیات مدیره